Aktuality

Také letos se představíme na kongeresu Gerontologické dny Severozápad v Karlových Varech

(red., duben 2012)

 

Také v letošním roce se budou naši zaměstnanci účastnit Gerontologických dnů Severozápad, které proběhnou 18. a 19. dubna v Karlových Varech. V odborném bloku zaměřeném na paliativní péči přednese Petra Bednářská, DiS. příspěvek na téma Provázanost zdravotní a sociální paliativní péče. 

 


Když se u nás slaví

 

dort KDP NADĚJE s.r.o.

(red., duben 2011)

 

Když se u nás pořádá oslava, můžete se zakousnout do výborného dortu s novým logem KDP NADĚJE s.r.o.

 

Dobrou chuť a vše nejlepší!

 

 

 

 


KDP NADĚJE s.r.o. na kongresu Gerontologické dny Severozápad

(red., duben 2011)

 

6.-7. dubna se v Teplicích konal kongres Gerontologické dny Severozápad s podtitulem "Inventura geriatrických priorit - Umíme v tom chodit?"

 

Na kongresu jsme přednesli tyto příspěvky:

MUDr. L. Svět: Chyby a mýty ve vykazování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb

Bc. S. Čechová: Respitní péče

M. Myšáková, J. Pajmová: Problematika péče o seniora v rodině

 

Příspěvky z konference byly také uveřejněny ve sborníku:

Kolektiv autorů. Gerontologické dny Severozápad. Ostrava: DTO CZ, s.r.o., 2011. 58 s. ISBN: 978-80-02-02305-0

 


Patnáct let s NADĚJÍ

(Autorka: Bc. Soňa Čechová, září 2010, publikováno v Infolisty KZ 8/2010, s. 11)

 

Vážení čtenáři,

 

dovoluji si Vás oslovit ve velmi významný den, tedy alespoň pro mě. Možná se divíte mé troufalosti, ale právě jsem dostala pomyslný občanský průkaz, a tak patřím částečně mezi Vás „dospěláky“. Je to prima pocit, věřte mi, ale je pravda, že když se toulám po ulicích, nikdo si té změny ani nevšimne. Ptáte se, jak je to možné? Že v patnácti je ulice tím nejlepším místem pro mládež? No vidím, že mi do dospělosti přece jenom něco chybí. Já jsem úplně zapomněla, vždyť jsem se Vám nepředstavila a Vy mě možná vůbec neznáte.

Jmenuji se KDP NADĚJE s.r.o. To je můj oficiální název, důvěrně mi všichni říkají NADĚJE. KDP znamená komplexní domácí péče.  To znamená, že moje zdravotní sestry poskytují ošetřovatelskou péči přímo ve Vašem domácím prostředí.

Zajímá Vás, kdo může být naším pacientem? Každý, komu domácí zdravotní péči předepíše, tedy odborně řečeno naordinuje, ošetřující lékař, protože moje ošetřovatelská péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Největší skupinu tvoří starší lidé, kteří mají jedno nebo více onemocnění omezující jejich mobilitu a nejsou schopni docházet na pravidelné návštěvy ke svému praktickému nebo odbornému lékaři. Dále o moji péči mají zájem pacienti s onemocněním cévního nervového systému, s onkologickým onemocněním, s diabetem, s kožními defekty, po úrazech, amputacích.  V těchto případech nastupuji já, NADĚJE, plná usměvavých, šikovných a odborně připravených pracovníků. Každý den Vás mé sestřičky navštěvují, aby Vás naučily si aplikovat inzulín, ale nebojte se, pokud to nezvládnete, převezmou tuto činnost za Vás, změří Vám tlak, ošetří defekty, připraví a podají léky všech forem, zacvičí si s Vámi. Vedle těchto nejčastějších výkonů odebírají krev na potřebná vyšetření a vozí ji do příslušné laboratoře, aplikují infúze, pokud toto pacient potřebuje a lékař naordinuje, a to jak z důvodu pouhé hydratace, tak jako součást léčby velkých bolestí, tedy společně s aplikací analgetik. Zdaleka jsem nevyjmenovala všechny činnosti, které sestřičky zajišťují, prostě pracují jako mobilní ambulance. S některými pacienty se vídáme jedenkrát za měsíc, ale jiné navštívíme i třikrát denně, podle nutnosti a vážnosti zdravotního stavu, od rána až do večera, i v nočních hodinách, včetně víkendů a svátků. Nad rámec pravidelných návštěv se na nás pacienti nebo jejich blízcí příbuzní obracejí s žádostí o pomoc nebo alespoň o radu.

Ale teď zpátky k mému představení. Právě slavím své 15. narozeniny. Narodila jsem se v Roudnici nad Labem, ale postupně jsem se zabydlela i v ostatních regionech. Mým druhým domovem se stalo Ústí nad Labem, pak Praha, Česká Lípa a Slaný. Vůbec nejsem malá, vždyť mám na 100 „sestřiček“ a 10 fyzioterapeutů. I když jich je podstatně méně, nemohu je nezmínit. I oni poskytují péči v terénu. Vždyť v loňském roce moje sestřičky pomohly téměř 1000 pacientům, u kterých setrvaly bezmála 90 tisíc hodin.

Protože bych sama nebyla schopná zajistit komplexní služby našim pacientům, přizvala jsem ke spolupráci svojí o něco mladší kamarádku OPORU, o.s. Jak už z názvu vyplývá, OPORA pomáhá všem občanům v různých sociálních problémech. Vedle poradenské činnosti v oblasti sociální problematiky, poskytuje pečovatelské služby spojené s uspokojováním potřeb klienta, půjčuje kompenzační pomůcky, tedy chodítka, vozíky, lůžka a vše, co odstraňuje omezení pobytu člověka v domácím prostředí. Mezi nejoblíbenější činnosti mojí kamarádky patří kurzy taneční terapie pro seniory a pořádání přednášek a besed zaměřených na aktivní stárnutí.

Naše přátelství ale nejvíce spojuje domácí hospicová péče, tam bychom jedna bez druhé neuspěly. Střídáme se v poskytování až 24hodinové péče a dohledu u umírajících pacientů a umožňujeme tak rodinám, které se o své blízké do posledního okamžiku starají, odpočinek, podporu a pomoc v těchto náročných situacích.

Děkuji Vám, pokud jste můj článek dočetli až sem. Chtěla jsem se Vám jen tak trochu představit a pochlubit se, co všechno umím a nabízím, ačkoliv vím, že až se potkáme na ulici, zase si mě nikdo nevšimne.

 

Vaše NADĚJE

 


 

Patnáct let s NADĚJÍ (tisková zpráva)

 

(Autorka: Bc. Soňa Čechová, červenec 2010, publikováno na NAŠEADRESA.CZ)

 

Patnáct let s NADĚJÍ byl název odborné konference, která se konala v pátek 16. července 2010 v Kulturním domě Říp v Roudnici nad Labem. Její přípravy a vlastní realizace se zhostila KDP NADĚJE s.r.o., nestátní zdravotnické zařízení - poskytovatel domácí zdravotní péče.

Cílem konference, určené především zdravotním sestrám, bylo seznámit přítomné s patnáctiletou minulostí tohoto nestátního zdravotnického zařízení. Slavnostního zahájení se zúčastnil místostarosta města Roudnice nad Labem Vladimír Urban a sám ředitel KDP NADĚJE s.r.o. MUDr. Libor Svět, MBA. Oba zdůraznili důležitost náročné práce zdravotních sester, poděkovali za péči věnovanou pacientům, kteří by bez jejich péče byli odkázáni na nemocniční lůžko a popřáli NADĚJI mnoho štěstí a úspěchů do dalších let.

Přednášející přítomným připomněli nelehké začátky ošetřovatelské péče poskytované v domácím prostředí pacienta, kdy se zdravotní sestry musely potýkat s nástrahami terénní práce. Největší komplikace stále způsobují rozmary počasí, zejména v zimních měsících, dále pak nezřídka asistence čtyřnohých mazlíčků, kteří svou náklonnost k sestřičkám dávají najevo různými způsoby. Vedle dnes již úsměvných příběhů, zazněly i kazuistiky, které donutily posluchače k zamyšlení se nad křehkostí a zranitelností nemocných lidí, kam patří samota a bezmoc.

Postupně se prezentovala všechna pracoviště KDP NADĚJE s.r.o. V současné době má společnost na 150 zaměstnanců, kteří poskytují ošetřovatelskou péči v oblastech Litoměřic, Ústí nad Labem, České Lípy, Slaného a Prahy. Mezi nejčastější výkony patří aplikace inzulínu u diabetiků, ošetření kožních defektů, rehabilitační ošetřovatelství zejména spojené s nácvikem zvládání sebeobsluhy a nezanedbatelná je péče o pacienty v terminálním stavu, tedy domácí hospicová péče.

Ačkoliv své 15. narozeniny slavila KDP NADĚJE s.r.o., popřát a představit své aktivity přišla i její „mladší sestra“ OPORA o.s.,  která ve spolupráci s ní zajišťuje sociální terénní služby. Společně tvoří komplexnost péče, což znamená, že zdravotní péče je doplněna o možné zapůjčení kompenzačních pomůcek, pečovatelské služby, aktivizační služby pro seniory, kde je s velkou oblibou využívána taneční terapie a především sociální poradenství. Neodmyslitelná je spolupráce obou subjektů právě v hospicové péči.

Odborná konference svůj cíl splnila a jako poděkování byl připraven pro její účastníky společenský večer. Pohybovala jsem se mezi sestřičkami a snad ne neslušně poslouchala jejich konverzace. A přesvědčily mě, že svojí prací žijí, neboť i v malých skupinách opět, byť neformálně, řešily pracovní záležitosti.

 


 

KDP NADĚJE: Jak na domácí zdravotní péči

 

(Autorka: Petra Foglarová, publikováno v Roudnické noviny, říjen 2009)

 

Home care, neboli domácí péče, je zvláštní forma zdravotní ošetřovatelské a rehabilitační péče, která je poskytovaná kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky pacientovi v jeho domácím prostředí. Její princip je jednoduchý: zatímco z hlediska veřejného zdravotního pojištění se jedná o úsporu nákladů oproti pobytu pacienta v nemocnici, u nemocných zase zaznamenáváme zkrácení doby rekonvalescence a rychlejší zlepšení zdravotního stavu.

Jak vyplývá z dlouholetých zkušeností agentury domácí péče KDP NADĚJE s.r.o., domácí péči lze aplikovat jak u pacientů, kteří vyžadují pouze krátkodobou péči v rekonvalescenci po operačních výkonech či úrazech, tak u chronicky nemocných, kde se často poskytuje domácí péči i několik let.

„K nejběžnějším úkonům patří např. aplikace injekcí všech forem, ošetřování kožních defektů, aplikace léků vč. infúzí, edukace pacientů i rodinných příslušníků a ošetřovatelská i specializovaná rehabilitační péče. Naše zdravotní sestry a rehabilitační pracovníci jsou schopni zajistit péči nejen u pacientů částečně mobilních, ale i zcela imobilních s vysokou náročností na zdravotní ošetřovatelskou péči,“ vysvětluje Marcela Myšáková, vedoucí sestra KDP NADĚJE s.r.o.

Domácí péče je poskytována na základě indikace ordinujícího lékaře (na poukaz DP). Může ji ordinovat ošetřující (propouštějící) lékař v návaznosti na hospitalizaci po dobu 14 dnů, nebo registrující praktický lékař, který dále ordinuje dle vyšetření četnost a časový rozsah návštěv. V obou případech jsou možné až tři hodinové návštěvy zdravotní sestry u pacienta denně a tato péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Zdravotničtí pracovníci agentur domácí péče jsou povinni dodržovat etický kodex a dbát na práva pacientů. Každý pacient má právo na volbu jakéhokoliv zdravotnického zařízení, ať už se jedná o lékaře, nemocnici nebo agenturu domácí péče.